کارما تنزین ۱۵ ساله جلوی سیاه چادری که از موی گاومیش بافته شده ایستاده است.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۳:۴۵ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

کارما تنزین ۱۵ ساله جلوی سیاه چادری که از موی گاومیش بافته شده ایستاده است.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید