سه مرد در جریان یک مسابقه‌ی محلی تیر و کمان در شهر پارو استراحت می‌کنند. از چپ به راست: پما در یک بیمارستان کار می‌کند، بونا کارمند موزه‌ی ملی بوتان و دوا در اداره‌ی جنگلبانی شاغل است.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۳:۳۲ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

سه مرد در جریان یک مسابقه‌ی محلی تیر و کمان در شهر پارو استراحت می‌کنند. از چپ به راست: پما در یک بیمارستان کار می‌کند، بونا کارمند موزه‌ی ملی بوتان و دوا در اداره‌ی جنگلبانی شاغل است.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید