تابلویی نزدیک روستای پوناکها می‌گوید راه حل مشکل گرم شدن زمین کم کردن آلودگی است.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۲:۵۶ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

تابلویی نزدیک روستای پوناکها می‌گوید راه حل مشکل گرم شدن زمین کم کردن آلودگی است.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید