بچه‌های مدرسه‌ی لایا این تابلو را ساخته‌اند. در بوتان بچه‌ها با احساس مسئولیت برای حفظ محیط زیست تربیت می‌شوند. تابلو یک شعار معروف محیط زیستی را نشان می‌دهد. چهار کلمه‌ی انگلیسی که با حرف R شروع می‌شوند: Refuse یعنی سرباززدن از مصرف آنچه لازم نداریم، Reduce یعنی کاهش دادن مصرف، Recycle یعنی بازیافت، Reuse یعنی دوباره مصرف کردن و دور نینداختن.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۲:۴۱ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

بچه‌های مدرسه‌ی لایا این تابلو را ساخته‌اند. در بوتان بچه‌ها با احساس مسئولیت برای حفظ محیط زیست تربیت می‌شوند. تابلو یک شعار معروف محیط زیستی را نشان می‌دهد. چهار کلمه‌ی انگلیسی که با حرف R شروع می‌شوند: Refuse یعنی سرباززدن از مصرف آنچه لازم نداریم، Reduce یعنی کاهش دادن مصرف، Recycle یعنی بازیافت، Reuse یعنی دوباره مصرف کردن و دور نینداختن.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید