تنها مغازه‌ی لایا محل جمع شدن مردم هم هست. اینجا بچه مدرسه‌ای‌ها مشغول یک بازی هندی به اسم کاروم هستند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۲:۰۲ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

تنها مغازه‌ی لایا محل جمع شدن مردم هم هست. اینجا بچه مدرسه‌ای‌ها مشغول یک بازی هندی به اسم کاروم هستند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید