یک زن اهل لایا بچه‌اش را به پشتش بسته است. حکومت بوتان به جای سنجش رفاه مردم با شاخص‌های جهانی مثل «تولید ناخالص ملی» شاخص دیگری به نام «شادی ملی» ابداع کرده است. فلسفه این شاخص این است که با کنترل کردن ورود تکنولوژی و فرهنگ غریبه رضایت و شادی سنتی مردم حفظ شود.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۱:۵۱ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

یک زن اهل لایا بچه‌اش را به پشتش بسته است. حکومت بوتان به جای سنجش رفاه مردم با شاخص‌های جهانی مثل «تولید ناخالص ملی» شاخص دیگری به نام «شادی ملی» ابداع کرده است. فلسفه این شاخص این است که با کنترل کردن ورود تکنولوژی و فرهنگ غریبه رضایت و شادی سنتی مردم حفظ شود.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید