یک مادر و بچه در لایای بوتان در خانه تلویزیون تماشا می‌کنند. حکومت بوتان به شدت از فرهنگ سنتی پاسداری می‌کند. تلویزیون و اینترنت اولین بار در ۱۳۷۸ در بوتان راه افتادند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۱:۳۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

یک مادر و بچه در لایای بوتان در خانه تلویزیون تماشا می‌کنند. حکومت بوتان به شدت از فرهنگ سنتی پاسداری می‌کند. تلویزیون و اینترنت اولین بار در ۱۳۷۸ در بوتان راه افتادند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید