سونام ۲۰ ساله با موی گاومیش و پشم گوسفند پارچه می‌بافد. این کار از قدیم کار زنان بوده و دختران از مادرشان می‌آموختند. سونام هم برای خانواده‌اش لباس درست می‌کند و هم کارهایش را می‌فروشد.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۰:۵۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

سونام ۲۰ ساله با موی گاومیش و پشم گوسفند پارچه می‌بافد. این کار از قدیم کار زنان بوده و دختران از مادرشان می‌آموختند. سونام هم برای خانواده‌اش لباس درست می‌کند و هم کارهایش را می‌فروشد.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید