شرینگ ۵۰ ساله از عشایر دامدار است. طبق سنت آن‌ها باید ماهی یک بار دست و پای گاوهای نر را ببندند و در گلویشان نمک بریزند. عشایر فکر می‌کنند این کار حیوان را قوی‌تر می‌کند. این مرد ۴۰ گاومیش دارد که ۲۰ تایشان نر هستند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۰:۳۳ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

شرینگ ۵۰ ساله از عشایر دامدار است. طبق سنت آن‌ها باید ماهی یک بار دست و پای گاوهای نر را ببندند و در گلویشان نمک بریزند. عشایر فکر می‌کنند این کار حیوان را قوی‌تر می‌کند. این مرد ۴۰ گاومیش دارد که ۲۰ تایشان نر هستند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید