نیما ونگدی ۷۸ ساله تنهایی در آلونکش در گاسا زندگی می‌کند. او ازدواج نکرده است. او گیاهان معطر را برای سوزاندن در مراسم مذهبی خشک می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۹:۰۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

نیما ونگدی ۷۸ ساله تنهایی در آلونکش در گاسا زندگی می‌کند. او ازدواج نکرده است. او گیاهان معطر را برای سوزاندن در مراسم مذهبی خشک می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید