دامداران منطقه‌ی لایا گاومیش و گوسفند نگه می‌دارند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۸:۵۶ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

دامداران منطقه‌ی لایا گاومیش و گوسفند نگه می‌دارند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید