در بوتان یخچال‌های برف در زمستان با برف تازه پر می‌شوند و در طول سال رودخانه‌ها را سیراب می‌کنند. آب رودخانه‌ها برای زندگی و تولید برق مصرف می‌شود. بوتان به هند برق صادر می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۸:۳۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

در بوتان یخچال‌های برف در زمستان با برف تازه پر می‌شوند و در طول سال رودخانه‌ها را سیراب می‌کنند. آب رودخانه‌ها برای زندگی و تولید برق مصرف می‌شود. بوتان به هند برق صادر می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید