کارما تنزین ۱۵ ساله شاگرد کلاس هفتم است. او می‌خواهد کار پرورش گاومیش را رها کند و مهندس شود و در پایتخت بوتان، تیمفو، زندگی کند. بوتان تا حدود ۱۳۵۰ یکی از فقیرترین و محروم‌ترین کشورهای جهان بود. ولی حکومت با پیش گرفتن برنامه‌های اصلاحی اوضاع را بهبود داده است. نرخ سواد از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۶۰ درصد رسیده است. امید به زندگی در همین مدت از ۴۳ سال به ۶۶ سال رسیده و مرگ و میر نوزادان به شدت کاهش یافته است. اما همه‌ی این‌ها، بعلاوه‌ی پذیرش خودخواسته‌ی دموکراسی توسط حکومت پادشاهی بوتان و راه انداختن تلویزیون و موبایل، وفاداری جوانان به سنت‌ها و فرهنگ کهن را تهدید می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۸:۱۱ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

کارما تنزین ۱۵ ساله شاگرد کلاس هفتم است. او می‌خواهد کار پرورش گاومیش را رها کند و مهندس شود و در پایتخت بوتان، تیمفو، زندگی کند. بوتان تا حدود ۱۳۵۰ یکی از فقیرترین و محروم‌ترین کشورهای جهان بود. ولی حکومت با پیش گرفتن برنامه‌های اصلاحی اوضاع را بهبود داده است. نرخ سواد از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۶۰ درصد رسیده است. امید به زندگی در همین مدت از ۴۳ سال به ۶۶ سال رسیده و مرگ و میر نوزادان به شدت کاهش یافته است. اما همه‌ی این‌ها، بعلاوه‌ی پذیرش خودخواسته‌ی دموکراسی توسط حکومت پادشاهی بوتان و راه انداختن تلویزیون و موبایل، وفاداری جوانان به سنت‌ها و فرهنگ کهن را تهدید می‌کند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید