خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۲ ساله، بیبی ۲۶ ساله، میمی ۱۶ ساله، هیثِر ۲۴ ساله| محل: هارت فورد، کانکتیکات، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۵۵| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۶:۴۹:۲۹ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۲ ساله، بیبی ۲۶ ساله، میمی ۱۶ ساله، هیثِر ۲۴ ساله| محل: هارت فورد، کانکتیکات، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1355| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید