خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۱ ساله، بیبی ۲۵ ساله، میمی ۱۵ ساله، هیثِر ۲۳ ساله| محل: نیوکنان، کانکتیکات، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۵۴| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۷:۴۹:۱۸ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۱ ساله، بیبی ۲۵ ساله، میمی ۱۵ ساله، هیثِر ۲۳ ساله| محل: نیوکنان، کانکتیکات، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1354| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید